TERME BJELOVAR d.o.o. Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 Email: termebjelovar@gmail.com
IZBORNIK

O NAMA

Trgovačko društvo TERME BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2  (u nastavku: Društvo) temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Bjelovara o osnivanju trgovačkog društva Klasa: 023-01120-01/01 1 urbroj:2103-01-02-20- 8 od 18. veljače 2020. godine i temeljem rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-20-/425-2 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda dana 05. ožujka 2020. godine.

Grad Bjelovar je  Društvo osnovao  radi razvoja programa istraživanja i korištenja geotermalne energije u energetske svrhe (toplinarstvo) za industrijsku zonu na području Velikog Korenova, plastenike i druge svrhe,  u slučaju potrebe za dogrijavanje budućeg bazenskog kompleksa  i  radi upravljanja  budućim bazenskim kompleksom čiju izgradnju financira Grad Bjelovar.

 Društvo  tijekom 2021. godine nastavlja  s poslovima  na  razvoju programa istraživanja  geotermalnih voda  u istražnom prostoru ”Korenovo” koji su započele  podnošenjem prijedloga  Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Zagreb za raspisivanje nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode u predloženom istražnom prostoru ”Korenovo”, a  radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalne vode u energetske svrhe (toplinarstvo) za industrijsku zonu na području Velikog Korenova, plastenike i druge svrhe, te u slučaju potrebe za dogrijavanje budućeg bazenskog kompleksa. Agencija za ugljikovodike je u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pripremila dokumentaciju za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA:310-34/20-01/05; URBROJ:405-01/01-20-4 od 14. 12. 2020. godine s rokom dostavljanja ponuda do 1. veljače 2021. godine do 12 sati. Društvo je u suradnji s trgovačkim društvom Gte d.o.o. Zagreb pripremilo ponudu i dokumentaciju navedenu u  javnom nadmetanju.

Nakon provedenog javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje  geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” Ministarstvo gospodarstva  i održivog razvoja  donijelo je  dana 11. ožujka 2021. godine  Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” KLASA: 310-01/21-01/30, URBROJ: 517-06-3-1-21-1 kojom je  navedeno Ministarstvo ponuditelju TERME BJELOVAR d.o.o. izdalo  dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo”.

U istražnom prostoru ”Korenovo” u okviru istražnih radova predviđena je izrada jedne proizvodne geotermalne bušotine dubine do 1500 m. Vrijednost investicije iznosi 20.250.000,00 kn. 

Društvo planira  investiciju većim dijelom  financirati bespovratnim  sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova. Predstavnici Grada  i  Društva  na web seminaru koji   je za pravne osobe koji se bave istraživanjem geotermalnih voda sa svrhom  pridobivanja geotermalnih  voda u energetske svrhe (toplinarstvo) organizirao  Institut Hrvoje Požar obavješteni su da nadležno Ministarstvo priprema  Poziv za javno nadmetanje sa  svrhom ostvarivanja bespovratnih financijskih  sredstava iz Europskih fondova. Društvo je   prihvatljiv   ponuditelj,  jer je  po nadležnom Ministarstvu već   odabrano kao najpovoljniji ponuditelj za istraživanje geotermalnih  voda u  istražnom prostoru ”Korenovo”. Već na tom prvom javnom nadmetanju u  2021. godini  Društvo planira  ostvariti cca  50% bespovratnih financijskih  sredstava  od ukupno 22.250.000,00 kn potrebnih za svih 5 ili manje godina istraživanja (što ovisi o broju prijavitelja na predmetnom javnom nadmetanju). Osim navedenog, Društvo  će sudjelovati u svim javnim nadmetanjima  radi privlačenja financijskih sredstava iz europskih i nacionalnih fondova, a u slučaju potrebe  u daljnjem razdoblju pronaći  strateškog  partnera koji će se uključiti i financirati projekt (geotermalni dio projekta sa osmišljenim projektom korištenja nakon definiranja energetskog potencijala geotermalnog ležišta).

   Plan radova za petogodišnje razdoblje:

  Prva godina istraživanja

Planirani radovi (vrsta, opseg)

Trošak (kn)
1 Analiza i obrada dostupnih geoloških, geokemijskih, geofizičkih, bušotinskih podataka.

Analiza i reinterpretacija podataka snimljenih 2D seizmičkih profila.

Na temelju rezultata analiza i reinterpretacije locirati prvu istražnu bušotinu i izraditi geološki prognozni profil.

100 000
2 Izrada Idejnog rudarskog projekta za izradu istražne bušotine kao stručne podloge za izradu Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata izrade istražne bušotine i izgradnje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja na okoliš. Idejni rudarski projekt je i stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za smještaj bušaćeg postrojenja pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 200 000
  UKUPNI TROŠKOVI ZA PRVU GODINU ISTRAŽIVANJA 300 000

 

  Druga godina istraživanja

Planirani radovi (vrsta, opseg)

Trošak (kn)
1 Izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš i za ocjenu o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 200 000
2 Ishođenje lokacijske dozvole pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 100 000
3 Nakon ishođenja Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš i lokacijske dozvole pri Ministarstvu graditeljstva slijedi izrada i provjera Projekta izrade istražne bušotine dubine do 1500 m koji će biti izrađen u skladu s posebnim uvjetima koji čine sastavni dio lokacijske dozvole. Projekt sadržava:

– Geološki i geofizički pregled istražne bušotine i okolnog područja na kojem se nalazi istražna bušotina

– Tehnološko-tehnički projekt istražne bušotine

– Plan sanacije istražne bušotine

– Mjere sigurnosti i zaštite okoliša

Provjera rudarskog projekta od strane stručnog povjerenstva ministarstva nadležnog za rudarstvo.

400 000
  UKUPNI TROŠKOVI ZA DRUGU GODINU ISTRAŽIVANJA 700 000

 

  Treća godina istraživanja

Planirani radovi (vrsta, opseg)

Trošak (kn)
1 Izrada i materijal za istražnu bušotinu dubine do 1500 m

– Priprema bušaćeg radnog prostora i izgradnja temelja

– Mobilizacija i podizanje bušaćeg postrojenja

– Izrada i materijal za rudarskim projektom planirane pojedine sekcije

– Karotažna mjerenja

– Opremanje

– Ispitivanje

– Demobilizacija

-Zbrinjavanje otpada

– Stručni nadzor

– Bušotinska glava i erupcioni uređaj

Analiza karotažnih i hidrodinamičkih mjerenja

15 000 000
2 Opremanje bušotine i površinskog sustava te provedba dodatnih proizvodno utisnih ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja za utvrđivanje proizvodno-utisnih mogućnosti bušotine, utvrđivanja tlaka i temperature u ležištu i na površini kod različitih uvjeta proizvodnje radi utvrđivanja energetskog nivoa bušotine i ležišta, fizikalno-kemijskih parametara geotermalne vode u cilju utvrđivanja svih potrebnih parametara za izradu Elaborata. 3 000 000
3. Izrada Elaborata o rezervama i ishođenje Rješenja o utvrđivanju rezervi 250 000
  UKUPNI TROŠKOVI ZA TREĆU GODINU ISTRAŽIVANJA 18 250 000

 

   Četvrta godina istraživanja

Planirani radovi (vrsta, opseg)

Trošak (kn)
1 Izrada Idejnog rudarskog projekta razrade i eksploatacije kao stručna podloga za prethodnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, naftno-rudarskog zahvata eksploatacije geotermalne vode. 200 000
2 Izrada Elaborata zaštite okoliša u sklopu zahtjeva za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš i potvrdu od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da je namjeravani zahvat u skladu s prostornim planom. 250 000
3 Provođenje postupka za utvrđivanje eksploatacijskog polja i ishođenje Rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja 50 000
  UKUPNI TROŠKOVI ZA ČETVRTU GODINU ISTRAŽIVANJA 500 000

 

  Peta godina istraživanja

Planirani radovi (vrsta, opseg)

Trošak (kn)
1 Izrada i provjera Projekta razrade i eksploatacije za izvođenje naftno-rudarskih radova odnosno za građenje rudarskih objekata i postrojenja. Po provjeri projekta od strane Ministarstva slijedi ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda, a nakon toga  sklopiti će se Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda sa Ministarstvom 500 000
  UKUPNI TROŠKOVI ZA PETU GODINU ISTRAŽIVANJA 500 000

 

Istražni radovi temeljem Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” KLASA: 310-01/21-01/30, URBROJ: 517-06-3-1-21-1 kojom je Ministarstvo gospodarstva  i održivog razvoja Društvu TERME BJELOVAR d.o.o.   izdalo   dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Korenovo” se mogu izvoditi pet godina, ali Društvo  namjerava planirane radove izvesti u kraćem razdoblju.