Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021.

Program „Energija i klimatske promjene“

Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1, ref. broj. 70

Naziv programa: Program ‘Energija i klimatske promjene’
Naziv poziva: Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije
Naziv Projekta: Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1, ref. broj. 70
Korisnik projekta: Grad Bjelovar
Partneri u projektu: EFLA Consulting Engineers, Island
Terme Bjelovar d.o.o.
Financiranje: EEA and Norway Grants, EEA Grants | O financijskim mehanizmima

Development of Technical Documentation for the Use of Geothermal Energy in the Area of Veliko Korenovo – Veliko Korenovo GT-1, ref. No 70

Program: Energy and Climate Change Program
Call for Project Proposals: “Technical documentation for geothermal energy”
Project name: “Development of technical documentation for the use of geothermal energy in the area of Veliko Korenovo – Veliko Korenovo GT-1” Ref. No. 70
Project User: City of Bjelovar
Project Partners: EFLA Consulting Engineers, Iceland
Terme Bjelovar d.o.o.
Financing: EEA and Norway Grants, EEA Grants | About financial mechanisms

Kratki opis projekta: 

Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Veliko Korenovo GT-1“ za cilj ima povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. Navedeni će se ciljevi ostvariti kroz izradu tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije koja je preduvjet za izradu bušotine te proizvodnju geotermalne energije, s krajnjim planiranim kombiniranim korištenjem geotermalne energije (daljinsko grijanje i komercijalno korištenje). Geotermalna energija dobivena iz bušotine Korenovo GT – 1 koristit će se u toplinarske svrhe za snabdijevanje planiranog bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu toplinskom energijom, zatim buduće Poslovne zone Korenovo i buduće planirane stakleničke poljoprivredne proizvodnje na području Velikog Korenova. Ciljne skupine projekta su: Grad Bjelovar u ulozi Prijavitelja projekta, Terme Bjelovar d.o.o – trgovačko društvo u ulozi Partnera 1 te Efla hf. – Partner 2 s Islanda. Krajnji korisnici su korisnici usluga bazenskog kompleksa, poduzetnici u Poslovnoj zoni Korenovo, poljoprivrednici koji će geotermalnu energiju koristiti za proizvodnju, svi stanovnici lokalnog područja na kojem se projekt provodi zbog povećanje kvalitete zraka uslijed smanjenja emisije CO2 te gospodarskog razvoja područja i cjelokupna zajednica. Tri su aktivnosti kroz koje se projekt provodi sukladno točki 3.7.1. Poziva: 1) Izrada tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju, 2) Upravljanje i administriranje projekta te 3) Informiranje i komunikacija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt obuhvaća tri aktivnosti:

 • Aktivnost upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnost informiranja i komunikacije
 • Izrada tehničke dokumentacije

Kroz navedene projektne aktivnosti ostvarit će se ishodi i neposredni rezultati definirani Pozivom. Izradit će se potrebna dokumentacija za izradu geotermalne bušotine koja će se koristiti za povećanje proizvodnje geotermalne energije i godišnje smanjenje emisije CO2. Svrha projekta jest proizvodnja energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe kroz izradu tehničke dokumentacije koja je potrebna kako bi se došlo do faze izgradnje bušotine te eksploatacije/proizvodnje geotermalne energije. Projekt izravno doprinosi ostvarivanju programskog ishoda 2: “povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora” jer je na temelju istražnih radova procijenjeno kako će se na godišnjoj razini proizvesti 25.920 MWh godišnje. Također, projekt doprinosi ostvarenju drugog pokazatelja ishoda 2 “procijenjeno smanjenje godišnjih emisija CO2 (t) u iznosu od 3.500 tona godišnje. Izrada potrebne tehničke dokumentacije je preduvjet i za ostvarenje neposrednog rezultata 2.1 – “instalirani kapaciteti za korištenje energije iz obnovljivih izvora” jer će se nakon izrađene dokumentacije pristupiti izradi bušotine s instaliranim kapacitetom za proizvodnju geotermalne energije od 3 MW. Nadalje, izrada dokumentacije jest pilot projekt ukoliko ga definiramo kao preduvjet za provođenje projekta izrade bušotine te time doprinosi drugom pokazatelju neposrednog rezultata 2.1. Kroz održane informativne događaje (2) u okviru aktivnosti informiranja i komunikacije omogućit će se dostupnost te diseminacija svih informacija o rezultatima provedbe projekta, čime se ostvaruje neposredni rezultat 2.2. Kroz 2 studijska putovanja i ovaj projekt koji uključuje suradnju s donatorskim projektnim partnerom ostvarit će se bilateralni neposredni rezultat 1.
Izravni učinci projekta su izrađena tehnička dokumentacije za korištenje geotermalne energije kojom će se omogućiti povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Bjelovara te poboljšani provedbeni kapaciteti Prijavitelja projekta i Partnera kroz studijska putovanja s ciljem savjetovanja i pružanja primjera dobre prakse koji će se održati u suradnji sa stručnim Partnerom 2 s Islanda. Na taj način se ostvaruju ciljevi bilateralnog neposrednog rezultata.

Ukupna vrijednost projekta: 309.320,04 € s PDV-om
Bespovratna sredstva: 258.251,29 € s PDV-om
Razdoblje provedbe projekta: 24.05.2022. do 30.04.2024.

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU
Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 258,2 tis. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Project description: 

The project “Development of Technical Documentation for the Use of Geothermal Energy in the Area of Veliko Korenovo – Veliko Korenovo GT-1” aims to increase the production of energy from renewable sources, reduce CO2 emissions and increase the security of supply. These goals will be achieved through the preparation of technical documentation for the use of geothermal energy, which is a prerequisite for the construction of wells and geothermal energy production, with the planned conjoined usage of geothermal energy (district heating and commercial use).

Geothermal energy obtained from the Korenovo GT – 1 well, will be used for heating purposes to supply the planned pool complex in Veliko Korenovo with thermal energy, Korenovo Business Zone, and greenhouse agricultural production in the Veliko Korenovo area. The city of Bjelovar as the applicant, and Terme Bjelovar d.o.o. and Elfa hf. from Iceland as project partners are the main target groups.
Predicted end users are users of the pool complex, entrepreneurs in the Korenovo Business Zone, farmers who will be utilizing geothermal energy for production activities, residents from the local area where the project is being implemented while increasing the air quality due to reduced CO2 emissions and economic development on the benefit of an entire community.

There are three activities through which the project will be implemented under Project Call 1, point 3.7.1.): 1. development of technical documentation for geothermal energy; 2. project management and administration, and 3. information and communication.

Goals and expected results of the project:

The project includes three activities:

 • development of the technical documentation for geothermal energy projects;
 • project management and administration activities;
 • promotion and visibility activities related to the achievement of Output 2.2.

Through defined project activities, the outcomes and immediate results defined by the Call will be achieved. The essential documentation for the construction of a geothermal well will be prepared, utilized to increase the production of geothermal energy while reducing CO2 emissions annually. The main objective of the project is the production of energy to decrease carbon emissions and increase supply security. Therefore, the development of technical documentation is required to reach the stage of well construction and exploitation of geothermal energy in the defined area.
The project directly contributes to the achievement of program outcome 2: ” Increased renewable energy production”, due to the research which indicates that 25,920 MWh will be produced annually. Furthermore, the project contributes to the achievement of the second outcome indicator with the estimated reduction of annual CO2 emissions in the amount of 3,500 tons per year. Preparation of the essential technical documentation is a prerequisite for the immediate result 2.1 Installed capacity for production of geothermal energy in MW based on which the construction of a well with an installed capacity to produce geothermal energy of 3 MW will begin.

The direct effects of the project are technical documentation for the use of geothermal energy that will increase the use of renewable energy sources in the City of Bjelovar and improve the implementation capacity of Applicants and Partners through study visits to advise and provide examples of good practices (led by partners from Iceland). Through bilateral cooperation, objectives will be achieved. The indirect effects of the project are the possibility of further works and the construction of the well itself, exploration of the geothermal potential, and the production of geothermal energy with combined usage that will be accustomed used for several already identified purposes.

Total budget: 309.320,04 € with VAT
Co-financing budget: 258.251,29 € with VAT
Project implementation period: May 24, 2022 – April 30, 2024

WORKING TOGETHER FOR A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE
The project “Development of technical documentation for the use of geothermal energy in the area of Veliko Korenovo – Korenovo GT-1” benefits from a € 258,2 thousand grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants with national co-financing from the Republic of Croatia within the “Energy and Climate Change” Programme. The aim of the project is to increase energy production from renewable sources, reduce CO2 emissions and increase security of supply.

This website was created with the financial support of EEA Grants and the national co-financing from the Republic of Croatia within the “Energy and Climate Change” Programme. The contents of this website are the sole responsibility of the City of Bjelovar as Project Promoter and Terme Bjelovar d.o.o. and EFLA Consulting Engineers as Project Partners and in no way can be considered to reflect the views of the Programme Operator of the „Energy and Climate Change“ Programme.

Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1, ref. broj. 102

Naziv programa: Program ‘Energija i klimatske promjene’
Naziv poziva: Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije
Naziv Projekta: Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1, ref. broj. 102
Korisnik projekta: Grad Bjelovar
Partneri u projektu: EFLA Consulting Engineers, Island
Terme Bjelovar d.o.o.
Financiranje: EEA and Norway Grants, EEA Grants | O financijskim mehanizmima

Increased geothermal energy production capacity – infrastructural activities at the drillhole Korenovo GT-1″, reference number 102

Program: Energy and Climate Change Program
Call for Project Proposals: “Technical documentation for geothermal energy”
Project name: “Increased geothermal energy production capacity – infrastructural activities at the drillhole Korenovo GT-1”, reference number 102
Project User: City of Bjelovar
Project Partners: EFLA Consulting Engineers, Iceland,
Terme Bjelovar d.o.o.
Financing: EEA and Norway Grants, EEA Grants | About financial mechanisms

Kratki opis projekta: 

Projekt “Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1″za cilj ima povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. Navedeni će se ciljevi ostvariti kroz izvođenje infrastrukturnih radova (građevinski, naftno-rudarski) na bušotini Korenovo GT-1 s ciljem eksploatacije geotermalne energije, s krajnjim planiranim kombiniranim korištenjem proizvedene energije (daljinsko grijanje i komercijalno korištenje). Geotermalna energija dobivena iz bušotine Korenovo GT – 1 koristit će se u toplinarske svrhe za snabdijevanje planiranog sportsko/rekreacijskog kompleksa u Velikom Korenovu toplinskom energijom, zatim buduće Poslovne zone Korenovo i buduće planirane stakleničke poljoprivredne proizvodnje na području Velikog Korenova. Ciljne skupine projekta su: Grad Bjelovar u ulozi Prijavitelja projekta, Terme Bjelovar d.o.o – trgovačko društvo u ulozi Partnera 1 te Efla hf. – Partner 2 s Islanda. Krajnji korisnici su korisnici usluga bazenskog kompleksa, poduzetnici u Poslovnoj zoni Korenovo, poljoprivrednici koji će geotermalnu energiju koristiti za proizvodnju, svi stanovnici lokalnog područja na kojem se projekt provodi zbog povećanje kvalitete zraka uslijed smanjenja emisije CO2 te gospodarskog razvoja područja. Tri su aktivnosti kroz koje se projekt provodi sukladno točki 3.7.1. Poziva:

 1. Pilot projekt – izgradnja ili revitalizacija proizvodnih i utisnih buštona u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda,
 2. Upravljanje i administriranje projekta te
 3. Promocija i povećanje vidljivosti.

Ukupna vrijednost projekta: 3.468.743,62 EUR
Bespovratna sredstva: 1.300.000,00 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 24.05.2022. do 30.04.2024.

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU
Projekt „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,3 mil. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Project description: 

The project “Increased geothermal energy production capacity – infrastructural activities at the drillhole Korenovo GT-1” aims to increase energy production from renewable sources, reduce CO2 emissions and increase the security of supply. The project will achieve these objectives by implementing infrastructure works (construction, and mining of geothermal sources/wells) on the well Korenovo GT-1 to exploit geothermal energy, with the ultimate planned combined use of produced energy (district heating and commercial use).

Geothermal energy obtained from the Korenovo GT – 1 well will be used for heating purposes to supply the planned sport and recreation complex in Veliko Korenovo with thermal energy, future Korenovo Business Zone, and planned greenhouse agricultural production in the Veliko Korenovo area.

The project’s target groups are the City of Bjelovar in the Applicant’s role, Terme Bjelovar d.o.o – a company as Partner 1, and Efla hf. as Partner 2 from Iceland. The end users are the users of the sport and recreation complex services, entrepreneurs in the Korenovo Business Zone, farmers who will use geothermal energy for production, all residents of the local area, where the project is being implemented, due to air quality increase, CO2 emissions reduction, and economic development.

There are three activities through which the project will be implemented under point 3.7.1. of the Call:

 1. Pilot project – construction or revitalization of production and injection wells in areas with a valid permit for exploration and/or extraction of geothermal waters.
 2. Project management and administration activities.
 3. Promotion and visibility activities.

Total budget: 3.468.743,62 EUR
Co-financing budget: 1.300.000,00 EUR
Project implementation period: May 24, 2022 – April 30, 2024

WORKING TOGETHER FOR A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE
The project “Increasing the capacity for the production of geothermal energy – Infrastructure works on the Korenovo GT-1 borehole” benefits from a € 1,3 million grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants with national co-financing from the Republic of Croatia within the “Energy and Climate Change” Programme. The aim of the project is to increase energy production from renewable sources, reduce CO2 emissions and increase security of supply.

This website was created with the financial support of EEA Grants and the national co-financing from the Republic of Croatia within the “Energy and Climate Change” Programme. The contents of this website are the sole responsibility of the City of Bjelovar as Project Promoter and Terme Bjelovar d.o.o. and EFLA Consulting Engineers as Project Partners and in no way can be considered to reflect the views of the Programme Operator of the „Energy and Climate Change“ Programme.